Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Truckrun Valkenswaard verwerkt van haar deelnemers, vrijwilligers, sponsoren of andere geïnteresseerden in de truckrun.

Indien je deelnemer,vrijwilliger bent aan de Truckrun, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Stichting Truckrun Valkenswaard verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. Ook maken we het Privacybeleid bekend op onze website. 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

de Stichting Truckrun Valkenswaard, Franciscusdal 17 5551 CR Valkenswaard, 040-2044421, KvK nummer 41092981
De persoon belast met inschrijvingen van deelnemers en registratie van vrijwilligers en sponsoren is bereikbaar via info@truckrunvalkenswaard.nl of via 06-25230577.


2. Welke gegevens verwerkt Stichting Truckrun Valkenswaard en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw medewerking worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam.

  2. adresgegevens eventueel postadres

  3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)

 

2.2 De Stichting Truckrun Valkenswaard verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende         doeleinden: 

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de   medewerking en de deelname eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden.

  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer(s) worden gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen.


3. Bewaartermijnen

De Stichting Truckrun Valkenswaard verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelnamen en medewerking tot maximaal 10 jaar na afloop van je deelnamen, medewerking Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Stichting Truckrun Valkenswaard passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de secretaris van de Stichting Truckrun Valkenswaard kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting Truckrun Valkenswaard (bestuur) zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Stichting Truckrun Valkenswaard je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris info@truckrunvalkenswaard.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.